Staffs:
Noriaki Kamiya
Toshiro Watanabe
Takao Maeda
Kazuto Asai (HP)
Shigeru Watanabe
Hiroshi Kihara