@

Ổi đọc web nhà mình. 

Hôm nay lần đầu tiên Ổi mò mẫm đọc vài câu trong website nhà mình.

Mới đầu mẹ rất ngạc nhiên và thích thú.

Nhưng mẹ giật mình nghĩ đến một ngày không xa, Ổi đủ lớn để mẹ phải chấm dứt cái web này, hoặc phải rút vào hoạt động bí mật mất thôi.

@

.

@