Thế này mà bố còn suốt ngày gạ gẫm thêm em Na nữa thì biết để em Na vào đâu???