Ổi hiểu anh là ra đời trước, em là ra đời sau. Nên anh lớn hơn, số tuổi nhiều hơn em.

Ấy, nhưng chờ chút.

Mặt đầy khám phá Ổi dứ dứ tay nói với mẹ: "Mẹ ơi, nhà bạn Kosike-kun có hai em. Lạ lắm, hai em này bằng tuổi như nhau, mà mặt thì nhìn không biết em nào là ai."