Tại sao cô tiên lại không có bố?

Mẹ ơi, con biết tại sao cô tiên lại không có bố rồi đấy. Bởi vì cô tiên làm cái gì cũng đúng rồi, nên không cần bố dạy cho nữa.