Mít đặc giải cứu mặt trời

Mẹ thấy trời nắng liền cho Mít ra sân chơi tuyết. Tưởng ấm, hóa ra không khí vẫn rất lạnh. Chơi được một lúc thì mẹ lạnh quá gạ Mít về, nhưng tất nhiên là Mít không chịu rồi. Một lúc mây đầy trời, mẹ bảo: "Mây che mất mặt trời rồi, lạnh lắm đi về thôi". Mít đành về, có vẻ chưa thỏa mãn.

Về đến nhà, tự nhiên mẹ thấy Mít bỗng tươi tỉnh hẳn lên: "Mẹ ơi, để bố mua cánh cho Mít. Rồi Mít bay lên trời. Thế là Mít thấy mặt trời. Mít nhấc mặt trời lên. Mít lại trèo lên tuyết. Hờ...Chích chế!"