@

    Vài truyện hay mẹ đọc, góp nhặt vào đây cho các con. 

@

1. Những vết đinh

@