Students

Current students


PhD

 • Mohamed Hassan  
MSc
 • Hitoshi Ikuta
 • Hirofumi Shishido
Undergraduate
 • Riko Matsuoka
 • Rui Hasegawa
 • Ryuta Niwa
 • Takuro Kaneyama
 • Hiroshi Kobayashi
 • Rammaru Sato
 • Yugo Ishii
 • Yuta Akatsu